GRI index

General disclosures

General disclosures
Categorie Nr   GRI-beschrijving   Onderdeel Externe assurance
Strategie en analyse G4 1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie. Voorwoord X
  G4 2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden. Visie Gas
Visie Groen
Visie Groningen
X
X
X
Organisatie- profiel G4 3 Naam van de organisatie. Over GasTerra X
  G4 4 Voornaamste merken, producten en/of diensten. Over GasTerra X
  G4 5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie. Over GasTerra X
  G4 6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen. Levering en verkoop
Inkoop virtuele handelsplaatsen en het buitenland
Ketenbeheer upstream
X
X
X
  G4 7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm. Governance X
  G4 8 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden).     Levering en verkoop X
  G4 9 Omvang van de verslaggevende organisatie.       Samenvatting financiële resultaten
Personeel en organisatie
Jaarrekening
X
X
X
  G4 10 a. Aantal werknemers naar type arbeidscontract en geslacht. 
b. Aantal werknemers met een vast dienstverband per werknemerscategorie en geslacht. 
c. Totaal personeelsbestand uitgesplitst naar werknemers en andere hulppersonen en geslacht. 
d. Totaal personeelsbestand naar regio en geslacht. 
e. Percentage werkzaamheden van de organisatie dat wordt uitgevoerd door personen die juridisch als zelfstandige worden aangemerkt of door andere personen dan de eigen werknemers/hulppersonen, werknemers/hulppersonen van toeleveranciers daaronder begrepen. 
f. Significante schommelingen in het aantal werknemers.
Formatie en bezetting
Opleiding en loopbaanontwikkeling
X
X
  G4 11 Percentage van het totale aantal werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt. Cao en pensioen   X
  G4 12 Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie.  Ketenbeheer X
  G4 13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of leveringsketen van de organisatie. Leeswijzer X
  G4 14 Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie. Governance X
  G4 15 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die door de organisatie worden onderschreven. Ketenbeheer X
  G4 16 Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties. Voorwoord
Ketenbeheer
Wetgeving Nederland
Kennis delen
Nevenfuncties
Directieleden en hoofd- en nevenfuncties Commissarissen GasTerra
X
X
X
X
X
X
Vaststelling van materiële onderwerpen en afbakening G4 17 a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.
b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.
Jaarrekening X
  G4 18 a. Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.
Leeswijzer
Stakeholderdialoog
X
X
  G4 19 Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld. Materiële onderwerpen X
  G4 20 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening binnen de organisatie. Ketenbeheer
Compliance
Kennis delen
Materiële onderwerpen
X
X
X
X
  G4 21 Vermeld voor elk materieel onderwerp de afbakening buiten de organisatie. Materiële onderwerpen X
  G4 22 Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.   Leeswijzer X
  G4 23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening. Materiële onderwerpen X
Stakeholder betrokkenheid G4 24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken. Stakeholderdialoog X
  G4 25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken. Stakeholderdialoog X
  G4 26 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie van het overleg per type en groep belanghebbenden en of zij specifiek zijn betrokken in het kader van het verslaggevingsproces. Stakeholderdialoog X
  G4 27 De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder mee via haar regelgeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht. Stakeholderdialoog X
Verslagprofiel G4 28 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft. Leeswijzer X
  G4 29 Datum van het meest recente, vorige verslag. Leeswijzer X
  G4 30 Verslaggevingscyclus. Leeswijzer X
  G4 31 Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan. Contact X
  G4 32 a. De gekozen ‘in overeenstemming met’-optie.
b. De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie.
Leeswijzer
GRI-tabel
Onafhankelijk Assurance-rapport KPMG Sustainability
X
X
X
  G4 33 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag. Governance
Leeswijzer
X
X
Governance G4 34 De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die onder het hoogste bestuurslichaam vallen. Governance
Bericht Raad van Commissarissen
X
Ethiek en integriteit G4 56 Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode. Over GasTerra
Interne gedragscodes en procedures
X
X

Specific disclosures

Specific disclosures
Materiële onderwerpen DMA en indicatoren Onderdeel Externe assurance
Financiële resultaten a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Samenvatting financiële resultaten
X
  G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. Jaarrekening X
  G4-EC8 Indirecte economische impact. Visie Gas
Visie Groningen
Personeel en organisatie
Sponsoring
X
X
X
X
Positie van gas in de energiemix a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Visie Gas 
Visie Groen
Kennis delen
X
X
X
Educatie a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Visie Groen
Kennis delen
X
X
Compliance a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Risico’s en risicobeheersing X
Verantwoord ketenbeheer upstream a. Vermeld waarom het onderwerp materieel is en de impact van het onderwerp.
b. Vermeld hoe de organisatie omgaat met het materiële onderwerp en de impact ervan.
c. Evaluatie van de managementaanpak.
Ketenbeheer X
  G4-SO10 Significante bestaande en potentiële negatieve impact voor de samenleving in de keten, alsmede de getroffen maatregelen. Ketenbeheer upstream X